student - home
Inloggen:
E-Mail Adres

Wachtwoord

Aanmelden
Wachtwoord vergeten?

Algemene Voorwaarden StageToppers BVAlle rechten uitdrukkelijk voorbehouden. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden, in welke vorm dan ook,
is zonder schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan.Deze algemene voowaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder dossiernummer 302174941. Definities
2. Toepassing Algemene Voorwaarden
3. Aanmelden opdrachtgever
4. Plaatsing stage/ afstudeeropdracht / profiel
5. Het StageToppers Stoplichtensysteem
6. Aanmelden studentenprofiel en CV
7. Sollicitaties van studenten
8. Uitnodigingen door opdrachtgevers
9. Diensten van StageToppers
10. Na de stageperiode
11. Bemiddeling middels Stagemanager / BETA pakket
12. Privacybeleid
13. Uitvoering
14. Na de stage / afstudeeropdracht
15. Gebruik van de gegevens door StageToppers
16. Adverteren op www.StageToppers.nl
17. Ongeautoriseerd gebruik van de site
18. Online dataverkeer
19. Aansprakelijkheid en disclaimer
20. Tarieven
21. Betaling
22. Intellectuele eigendomsrechten
23. Strekking Voorwaarden
24. Duur van de overeenkomst, aanpassing
25. Recht en forumkeuze


1. Definities


Aanmelden:
Het aanmelden bij StageToppers kan alleen via het aanmeldscherm op www.stagetoppers.nl. Bedrijven worden pas definitief aangemeld indien hun profiel door StageToppers ok is bevonden. Studenten worden direct aangemeld..

Afmelden:
Met afmelden bedoelt Stagetoppers dat de stageactiviteiten gestaakt worden en dat kandidaten en/ of stagebedrijven geïnactiveerd worden.

Activering::
Nadat bedrijven en studenten zich aangemeld hebben ontvangen zij een activeringslink. Studenten worden direct geactiveerd in de database. Bedrijven worden alleen door StageToppers geactiveerd.

Afstudeerplaats:
Een op de website van www.stagetoppers.nl afstudeermogelijkheid binnen de organisatie van de opdrachtgever. Dit wordt niet geclassificeerd als eerste baan of bijbaan.

Alpha pakket:
Het gratis pakket van StageToppers waarbij opdrachtgevers met behulp van het stoplichtensysteem op zoek kunnen gaan naar stagiaires en deze gratis uitnodigen.

Bedrijfsprofiel
Een korte beschrijving van het profiel (soort bedrijf, omvang, werkzaamheden, etc) van een opdrachtgever, dat door middel van een op de website aangegeven elektronisch profielformulier is ingevuld en op de website is geplaatst.

Bedrijvensite
het gedeelte van de site van StageToppers dat gereserveerd is voor opdrachtgevers en stagebedrijven.

Beta- Opdracht
De opdracht van een opdrachtgever aan Stagetoppers tot het vinden van een geschikte kandidaat voor een stagevacature tegen een vergoeding zoals vermeld op de website.

Contactgegevens
De naam- en adresgegevens en overige contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mail adres) van studenten dan wel van opdrachtgevers.

CV
Het curriculum vitae van een student dat door middel van een op de website aangegeven elektronisch CV-formulier is ingevuld en/of eventueel als attachment op de website is geplaatst.

Gediplomeerde
Een kandidaat met afgeronde HBO/ WO studie

Elektronisch dataverkeer
Het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail, EDI (Electronic Data Interchange) of interactieve internetpagina's.

Match
Onder Match wordt verstaan dat er een overeenstemming tussen een student en opdrachtgever heeft plaatsgevonden, waarbij de opdrachtgever een afspraak in welke vorm dan ook met de stagiaire heeft gemaakt. De wijze waarop de overeenstemming tot stand komt (mondeling, schriftelijk of via elektronisch dataverkeer) is daarvoor niet relevant.

Opdrachtgever
Elk bedrijf dat gebruik maakt van één van de diensten van StageToppers. Zij het voor het gratis pakket, de Beta Bemiddeling, de afstudeerservice, of diensten die StageToppers uitvoert voor haar stagebedrijven.

Stage
Een op de site van www.StageToppers.nl aangemelde stagemogelijkheid binnen de organisatie van de opdrachtgever, niet te kwalificeren als een (eerste) baan na afstuderen of als bijbaan tijdens de studie.

Stagebedrijf
Een organisatie die een stage op HBO/ WO niveau aanbiedt op StageToppers.
Stoplichtensysteem
Het stoplichtensysteem is het door StageToppers ontworpen systeem om de sollicitatieprocedures in goede banen te leiden. De werking ervan staat beschreven op www.StageToppers.nl

Student
Iedere natuurlijke persoon ingeschreven als student bij een erkende HBO of WO opleiding in Nederland en die zich heeft aangemeld bij de site.

Studentprofiel
Een beschrijving van het profiel (persoonlijke gegevens, opleiding, ervaring, etc) van een bepaalde student, dat door middel van een op de site aangegeven elektronisch profielformulier is ingevuld en op de site is geplaatst.

Website
De website www.stagetoppers.nl. en/of partnersites.
Terug naar boven


2. Toepassing Algemene Voorwaarden


Lid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, diensten, services, offertes en advisering tussen enerzijds StageToppers BV en (potentiële) opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Lid.2 Een overeenkomst komt tot stand door bevestiging via e-mail of ondertekening van het contract na aanmelden op www.StageToppers.nl. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de aanmelder in dienst van de opdrachtgever de overeenkomst is aangegaan, blijft de aansprakelijkheid die hieruit volgt bij de opdrachtgever rusten en de overeenkomst blijft zodoende in stand.
Terug naar boven


3. Aanmelden opdrachtgever


Lid 1. De potentiële opdrachtgever kan zich middels de bedrijvensite van StageToppers aanmelden als opdrachtgever door middel van invulling en verzending van de daartoe op de site aangegeven elektronische formulieren.

Lid 2. De opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave, alsmede het up-to-date houden van haar bedrijfsgegevens.

Lid 3. Opdrachtgevers loggen in met hun e-mailadres en kunnen zelf een wachtwoord naar keuze aanmaken, waarmee zij alle gegevens, stagevacatures en profielen kunnen aanpassen. Het opgegeven e-mailadres van de opdrachtgever dient als gebruikersnaam.

Lid 4. StageToppers behoudt zich het recht voor om de aangemelde opdrachtgevers geen toegang te verlenen tot de StageToppers database, indien zij verwacht dat de stage niet op voldoende hoog niveau is.

Lid 5. StageToppers kan ten alle tijden inzicht verkrijgen in de database van aangemelde opdrachtgevers.

Lid 6. Opdrachtgever wordt tevens aangemeld in het bestand van T&E Studenten Uitzendbureau BV indien zij dit aangeven bij hun profiel. Dit in verband met nevenactiviteiten van StageToppers, zoals uitzenden en loonadministratie.
Terug naar boven


4. Plaatsing stage / afstudeeropdracht / profiel


Lid 1. De opdrachtgever draagt zorg voor de plaatsing van haar stages, afstudeeropdracht en profiel op www.StageToppers.nl. Voordat een plaatsing definitief wordt, zal StageToppers de stage, afstudeeropdracht en/of profiel checken op onregelmatigheden, onjuistheden en of andere eventuele onduidelijkheden.

Lid 2. StageToppers draagt er zorg voor dat de stage en of afstudeeropdracht op meest effectieve wijze vermeld wordt op www.StageToppers.nl

Lid 3. StageToppers houdt zich het recht voor stages, afstudeeropdrachten en profielen te weigeren wanneer de daarin opgenomen gegevens als illegaal, onethisch of ontoepasselijk kunnen worden gezien dan wel indien deze niet voldoen aan één van de onderstaande criteria:
1. Volledigheid: De gegevens zijn correct ingevuld en ter zake doende voor de stage/ afstudeeropdracht.
2. Kwaliteit: De aangeboden stage/ afstudeeropdracht is van dusdanig niveau, conform reglement HBO en WO. Stages onder het niveau zullen moeten worden aangepast naar gelang het kwaliteitsniveau van HBO en WO wordt gehaald
Terug naar boven


5. Het StageToppers Stoplichtensysteem


StageToppers heeft het stoplichtensysteem ontworpen teneinde de bemiddeling van stagiaires en stagevacatures te versoepelen. StageToppers is niet verantwoordelijk voor het niet of onjuist functioneren van het stoplichtensysteem. De functies; rood, oranje en groen zijn bedacht om een signaal aan de studenten/ bedrijven af te geven over de mogelijke doorgang van een sollicitatie. De werking van het Stoplichtensysteem is terug te vinden op de site.
Terug naar boven


6. Aanmelden studentenprofiel en CV


Lid 1. De student draagt zelf zorg voor het correct invullen van het aanmeldformulier voor studenten, middels de elektronische documentatie, beschikbaar op www.StageToppers.nl. De door de student opgegeven informatie wordt in principe niet door StageToppers aangepast of gewijzigd. StageToppers behoudt zich het recht om een student niet te publiceren, indien niet alle gegevens ingevuld zijn in de daarvoor bestemde digitale formulieren.

Lid 2. StageToppers behoudt zich altijd het recht om een student die zich middels de site aanmeldt te deactiveren in de stagezoekende poule van StageToppers.

Lid 3. Na het aanmelden van een student op www.StageToppers.nl ontvangt de student een e-mail met verdere instructies

Lid 4. Studenten kunnen inloggen met hun e-mail en zelfgekozen wachtwoord. StageToppers heeft inzicht in de inlognamen en wachtwoorden.

Lid 5. StageToppers behoudt zich altijd het recht om inzicht te verkrijgen in de accounts van de studenten om misbruik tegen te gaan.
Terug naar boven


7. Sollicitaties van studenten


Lid. 1 Studenten kunnen via het stoplichtensysteem van www.StageToppers.nl reageren op openstaande stageplaatsen met bijbehorende bedrijfsprofielen. De betreffende gegevens zijn voor studenten geanonimiseerd doorzoekbaar, dat wil zeggen dat de contactgegevens van de opdrachtgever niet beschikbaar zijn bij het doorzoeken van de database.

Lid 2. Alle communicatie tussen de opdrachtgever en de student verloopt initieel via www.StageToppers.nl. Indien er contact is geweest tussen opdrachtgever en student staat het beide partijen vrij om zonder tussenkomst van StageToppers contact met elkaar op te nemen..

Lid 3. Alle sollicitaties verlopen via het stoplichtensysteem van StageToppers of via de interne mailbox van StageToppers.

Lid 4. StageToppers behoudt zich het recht om alle communicatie via www.StageToppers.nl te volgen en te monitoren en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Lid 5. Studenten dienen StageToppers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met opdrachtgever en zich af te melden als stagezoekende.

Lid 6. Studenten zijn verplicht een melding te doen aan het StageToppers wanneer zij via StageToppers een stage hebben gevonden.
Terug naar boven


8. Uitnodigingen door opdrachtgevers


Lid 1. Opdrachtgevers kunnen via het stoplichtensysteem van www.StageToppers.nl reageren op stagezoekende studenten en daarbij het profiel van studenten gedeeltelijk inzien. De betreffende gegevens zijn voor opdrachtgevers geanonimiseerd doorzoekbaar, dat wil zeggen dat de contactgegevens van de opdrachtgever niet beschikbaar zijn bij het doorzoeken, evenals andere vertrouwelijke gegevens zoals vermeld bij de disclaimer.

Lid 2. Van opdrachtgevers wordt verwacht dat zij binnen 1 week na de reactie van een student laten weten of zij interesse hebben in de student, door ze te weigeren (een rood licht) of te accepteren (groen licht) middels het stoplichtensysteem.

Lid. 3 Indien opdrachtgever verzuimt om studenten in te lichten over hun status, dan behoudt StageToppers zich het recht de stage/ afstudeeropdracht te inactiveren.

Lid 4. Wanneer een bedrijf invulling heeft gegeven aan een stage door een student aan te trekken, zal zij ten eerste StageToppers op de hoogte moet houden en ten tweede de specifieke stage waar de student voor wordt ingezet, te inactiveren
Terug naar boven


9. Diensten van StageToppers


StageToppers heeft een divers pakket met diensten. De diensten van StageToppers worden hier omschreven:

1. Pakket Alpha (gratis online profielen database)

Opdrachtgevers kunnen gratis gebruik maken van het stoplichtensysteem van StageToppers. Hierbij zal StageToppers wel toezicht houden op de procedure en eventueel ingrijpen waar nodig geacht door student of opdrachtgever of StageToppers naar redelijkheid kan vermoeden dat er misbruik gemaakt wordt, zoals het buiten StageToppers om proberen in contact te komen met elkaar.

Opdrachtgever is verplicht bij het in dienst nemen van een stagiaire het Alpha-contract te ondertekenen. Hierin bevestigt het stagebedrijf dat zij via StageToppers een kandidaat heeft gevonden. Dit met het oog op eventuele extra diensten van StageToppers.

2. Beta Pakket (betaalde bemiddeling middels stagemanager)

Indien de opdrachtgever StageToppers de opdracht geeft om voor haar een geschikte stagiair te zoeken, maakt zij gebruik van het Beta pakket. Bij het Beta pakket krijgen zowel StageToppers als opdrachtgever verantwoordelijkheden.
Opdrachtgever bevestigt middels een nieuwe betaovereenkomst de verantwoordelijkheden voor beide partijen.

StageToppers gebruikt haar eigen bestand, het bestand van T&E Studenten Uitzendbureau en haar contacten bij HBO- en WO-instellingen om geschikte kandidaat te selecteren voor de opdrachtgever. StageToppers voorziet de opdrachtgever binnen tien werkdagen van minimaal 2 geschikte kandidaten.
Het staat de opdrachtgever dan vrij om contact op te nemen met student voor een sollicitatiegesprek.

Pa na het toekennen van een stageplaats aan een student van StageToppers betaalt de opdrachtgever de vergoeding zoals afgesproken in de Beta overeenkomst.
Indien StageToppers geen geschikte kandidaat vindt, is de opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd.
Het staat de opdrachtgever vrij om zelf te zoeken naar een kandidaat in de database van StageToppers. Hierbij worden wel contactgegevens uitgeleend.
Terug naar boven


10. Na de stageperiode


Lid 1. Na de stageperiode blijven studenten altijd voor 1 jaar in het bestand van StageToppers en/ of T&E Studenten Uitzendbureau ingeschreven. Derhalve vraagt StageToppers een vergoeding aan de opdrachtgever indien de student na zijn stageperiode in dienst treedt bij opdrachtgever. Dit wordt gedaan op basis van de volgende voorwaarden:

Lid 1. sub 1. Uitzenden na stageperiode
Indien de opdrachtgever aangeeft een student een dienstverband te willen aanbieden na zijn of haar stageperiode, kan de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaan met StageToppers of haar zusteronderneming T&E Studenten Uitzendbureau. StageToppers stelt hierbij een minimum van 3 maanden (op basis van 40 uur per week), oftewel 520 uur. Daarna kan de opdrachtgever de student/ gediplomeerde vrij overnemen. Het tarief wordt bepaald op basis van van een omslagfactor van het vastgestelde brutoloon. De omslag factor is 2.3 (keer het brutoloon).

Lid 1. sub 2. Afkoop na stageperiode
Indien opdrachtgever aangeeft de student niet op uitzendbasis te willen aannemen is opdrachtgever genoodzaakt een afkoopsom te betalen van €1950,- per overgenomen stagiair.

Lid 2. Werving en selectie van afgestudeerden
StageToppers beschikt over een groot bestand afgestudeerde kandidaten. StageToppers helpt haar opdrachtgevers bij het werven van starters. De werving en selectie fee bedraagt € 3900,-

Lid 3. Uitzenden van afgestudeerden
StageToppers kan haar starters op uitzendbasis uitzenden voor haar opdrachtgevers. Hiervoor geldt dat na 3 maanden (op basis van Full time) met een factor 2,5 de starter zonder extra kosten kan worden overgenomen.
Terug naar boven


11. Bemiddeling middels Stagemanager / BETA pakket


Lid 1. StageToppers en opdrachtgever kunnen overeenkomen, dat StageToppers ten behoeve van de opdrachtgever voor één of meer bepaalde stage(s) en/of afstudeeropdracht(en) op verzoek van de opdrachtgever, actief op zoek gaat naar studenten die de stage/afstudeeropdracht kunnen vervullen (hierna te noemen het BETA pakket). Het op deze wijze zoeken van studenten kan zowel telefonisch als elektronisch plaatsvinden.

Lid.2 Indien StageToppers één of meer studenten aan de opdrachtgever voorstelt, is deze gehouden middels e-mail daarop te reageren (en al dan niet te accepteren) op dezelfde wijze als beschreven onder artikel 8 lid 3.

Lid 3. Evenmin als bij de normale procedure voor het verkrijgen van studenten voor stages/afstudeeropdrachten door middel van de site, staat StageToppers bij het uitvoeren van het BETA pakket in voor de kwaliteit en/of betrouwbaarheid van de aangemelde studenten. De overige in deze voorwaarden opgenomen disclaimers en aansprakelijkheidsbepalingen alsmede de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens onverminderd voor deze actieve zoekopdracht.
Terug naar boven


12. Privacybeleid


De StageToppers website is eigendom van StageToppers B.V. Voor StageToppers is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. StageToppers zal de gegevens van studenten en opdrachtgevers alleen gebruiken voor StageToppers en dat van haar zusterbedrijf T&E Studenten Uitzendbureau. Studenten geven zelf aan in hun profiel of ze interesse hebben in een bijbaan. Indien dat studenten aangeven dat ze geen interesse hebben, zal StageToppers hen ook niet benaderen. Voor bedrijven geldt eveneens dat zij zich wel of niet beschikbaar stellen voor T&E in hun bedrijfsprofiel.
Terug naar boven


13. Uitvoering


Lid 1. Indien de student of de opdrachtgever, nadat de bemiddeling tot stand is gekomen, niet kan voldoen aan één of meerdere van de door hen gemaakte afspraken, dient de betreffende partij zijn wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. StageToppers heeft daarin geen verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid.

Lid 2. Indien de opdrachtgever de stage/afstudeeropdracht, nadat de opdrachtgever terzake afspraken heeft gemaakt met de student, toch niet wenst te laten vervullen dan wel niet door de betreffende student wenst laten te vervullen, dient de opdrachtgever dat eveneens zelfstandig zo spoedig mogelijk te melden aan de student. Ook dient de opdrachtgever StageToppers hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, onder opgave van de reden. Deze opgave heeft echter geen enkele nadere verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van StageToppers ten gevolge.
Terug naar boven


14. Na de stage / afstudeeropdracht


Lid 1. Na beëindiging van de tijdens de bemiddeling gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en student alsmede van de werkzaamheden in het kader van de stage/afstudeeropdracht door de student, staat het de opdrachtgever niet vrij nieuwe afspraken te maken met de student zonder tussenkomst van StageToppers.

Lid2. Stagiaires kunnen na de stageopdracht worden overgenomen door opdrachtgevers middels de overnametarieven, gespecificeerd op de website en bij de persoonlijk inlogsite.

Lid 3. Onder geen beding staat StageToppers toe dat stagiaires zonder toestemming een dienstverband wordt aangeboden. Indien blijkt dat stagiaires en/ of afgestudeerden van StageToppers direct in dienst zijn genomen, zal StageToppers een boete van €10.000 verbeuren bij de opdrachtgever, alsmede € 500 per dag dat opdrachtgever in overtreding is.
Terug naar boven


15. Gebruik van de gegevens door StageToppers


Lid 1. De door de opdrachtgever via de site ingevoerde gegevens kunnen door de opdrachtgever juist en up-to-date worden gehouden, via de persoonlijke pagina die de opdrachtgever bereikt door invoeren van de eigen gebruikersnaam en het eigen wachtwoord.

Lid2. StageToppers zal de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens gebruiken ten behoeve van het leveren van services via de site dan wel anderszins. Op de site zullen de door de opdrachtgever ingegeven gegevens geanonimiseerd worden weergegeven, hetgeen wil zeggen dat de contactgegevens bij doorzoeken van de Studentprofieldatabase niet weergegeven worden. Indien de opdrachtgever aan StageToppers persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen deze behandeld worden op een wijze als aangegeven in onze privacy statement, dat beschikbaar is op de site. Het privacy statement maakt deel uit van de algemene voorwaarden.
Terug naar boven


16. Adverteren op www.StageToppers.nl


Lid 1. StageToppers biedt de mogelijkheid tot verschillende vormen van adverteren via de site, waaronder bedrijfspresentaties; banners en advertenties in haar nieuwsbrieven. De vorm, tijd en plaatsing van individuele advertenties worden tussen de betreffende adverteerder en StageToppers in onderling overleg bepaald. De tarieven welke StageToppers in rekening brengt voor adverteren worden ten alle tijden nader overeengekomen.

Lid 2. StageToppers behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen en per direct een banner, profiel dan wel andere vormen en/of inhoud van adverteren te weigeren.

Lid 3. StageToppers behoudt zich het recht voor per direct een banner, bedrijfspresentatie dan wel andere vormen en/of inhoud van adverteren te beëindigen en/of te verwijderen indien de advertentie dan wel de daarin opgenomen gegevens redelijkerwijze als inbreukmakend, illegaal, onethisch of aanstootgevend kunnen worden aangemerkt.

Lid 4. Voorts behoudt StageToppers zich in dat geval het recht voor de overeenkomst met de adverteerder per direct en zonder nadere ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit recht laat de eventuele andere rechten van StageToppers onverlet.
Terug naar boven


17. Ongeautoriseerd gebruik van de site


Opdrachtgever onthoudt zich van het ongeautoriseerd (laten) gebruiken van de site en/of de services. Meer specifiek betekent dit:
- Dat opdrachtgever geen informatie op de site zal achterlaten die in strijd is met de wet, de goede zeden en de maatschappelijke zorgvuldigheid;
- Dat opdrachtgever geen gegevens omtrent zichzelf en/of de stage/afstudeeropdracht / verstrekt die niet juist zijn;
- Dat opdrachtgever geen informatie op de site achterlaat die inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van derden;
- Dat opdrachtgever de site niet gebruikt om virussen te verspreiden of te laten verspreiden;
- Dat opdrachtgever de site niet zodanig gebruikt, dat het gebruik ervan voor StageToppers of derden wordt verstoord;
- Dat opdrachtgever zich onthoudt van het hacken en/of het zich op enige andere wijze van ongeautoriseerde toegang (laten) verschaffen tot (en/of manipuleren van) databases van StageToppers, gegevens van anderen en/of door middel van de site tot andere computers en netwerken gekoppeld aan het internet.

Indien de opdrachtgever handelt in strijd met het bovenstaande, behoudt StageToppers zich het recht voor de overeenkomst met de opdrachtgever per direct en zonder nadere ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de opdrachtgever de toegang tot de services en de site te blokkeren. Dit recht laat onze eventuele andere rechten van StageToppers onverlet.
Terug naar boven


18. Online dataverkeer


Lid 1. Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht hebben terzake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Lid 2. Partijen komen overeen dat in geval van een conflict tussen de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van een door de wederpartij van StageToppers verzonden elektronisch bericht, of van de door hem via de site ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door StageToppers ontvangen bericht of van via de site ontvangen informatie, het bericht of de informatie, al dan niet in combinatie met eventuele daarmee samenhangende relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van StageToppers als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
Terug naar boven


19. Aansprakelijkheid en disclaimer


Lid 1. Indien de wederpartij van StageToppers één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens StageToppers is de wederpartij jegens StageToppers verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

Lid 2. Deze bepaling laat onverlet het recht van StageToppers eventuele andere vorderingen tegen de wederpartij in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding (terzake waarvan eveneens geen nadere ingebrekestelling, noch enige rechterlijke tussenkomst vereist is).

Lid 3. StageToppers is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever terzake het afzien van een gemaakte match door een student/kandidaat en/of het niet of niet volledig nakomen door een student/kandidaat van een match en/of van gemaakte afspraken tussen student/kandidaat en opdrachtgever.

Lid 4. StageToppers heeft geen verantwoordelijkheid en sluit alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van de inhoud, juistheid, rechtmatigheid, volledigheid of tijdigheid van bedrijfsprofielen, stages/afstudeeropdrachten, studentprofielen, CV's, banners, links, of enige andere door studenten/kandidaten of opdrachtgever of overige wederpartijen van StageToppers op de site geplaatste of via de site verstrekte informatie, alsmede ten aanzien van de identiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van studenten, opdrachtgevers en overige wederpartijen van StageToppers die zich via de site en/of de services profileren.

Lid 5. StageToppers is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg van het feit dat de student niet beschikt over een vereist diploma of ander bewijs van bevoegdheid.

Lid 6. StageToppers is niet aansprakelijk indien misbruik wordt gemaakt van het persoonlijke wachtwoord voor het bijhouden van de eigen gegevens op de sites en voor toegang tot de sites en de services. De opdrachtgever dient StageToppers te vrijwaren tegen eventuele aansprakelijkstellingen door derden in verband met onrechtmatige toegang tot de site en/of (via de site) tot andere site, met gebruikmaking van het eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Lid 7. StageToppers is niet verantwoordelijk voor het aantal sollicitaties dan wel de daarbij horende afhandelingen.

Lid 8. StageToppers is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van een kandidaat/student door een opdrachtgever, of andersom ten gevolge van een onjuiste selectie van een stage/afstudeeropdracht/opdrachtgever door een student.

Lid 9. StageToppers is niet gehouden noch aansprakelijk voor het aanleveren van een vervangende student/kandidaat aan een opdrachtgever, indien een student en/of een derde/ zijn/haar taak niet of onvoldoende vervult of zich niet of onvoldoende aan de met de opdrachtgever (en/of de derde) gemaakte afspraken houdt.

Lid 10. StageToppers is niet aansprakelijk indien zij (al dan niet op grond van onjuiste informatie) besluit om een bedrijfsprofiel en/of stage/afstudeeropdracht te weigeren of te verwijderen of te plaatsen, noch indien wij de opdrachtgever de toegang blokkeren tot de site op basis van het
in deze voorwaarden gestelde omtrent ongeautoriseerd gebruik.

Lid 11.Indien een student/kandidaat een beloning of kostenvergoeding heeft ontvangen van de opdrachtgever, die lager is dan de beloning en/of kostenvergoeding waar hij recht op heeft op grond van een CAO of andere verplichting dan wel gemaakte afspraken, is de opdrachtgever aansprakelijk voor, en zal hij StageToppers vrijwaren tegen, alle eventuele schades en kosten die StageToppers hierdoor lijdt.

Lid 12. De opdrachtgever is aansprakelijk voor, en vrijwaart StageToppers tegen, alle eventuele schaden en kosten - waaronder fiscale schade en kosten - die StageToppers lijdt als gevolg van het feit dat de opdrachtgever haar verplichtingen (wettelijke en anderszins) uit hoofde haar opdrachtgeverschap in verband met de stage/afstudeeropdracht door de student/kandidaat niet is nagekomen.

Lid 13. StageToppers besteedt grote zorg aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en andere gegevens, op de wijze zoals weergegeven in het Privacy-Statement op onze site en in overeenstemming met geldende Nederlandse privacywetgeving. Voor het onjuist of onrechtmatig gebruik door derden, die gegevens via de site inzien of rechtmatig gegevens van StageToppers ontvangen, kan StageToppers niet instaan. Daarvoor sluiten wij onze aansprakelijkheid geheel uit, voor zover toelaatbaar conform geldende (privacy)wetgeving. De wederpartij van StageToppers vrijwaart StageToppers voor alle kosten en schaden (inclusief claims van derden) terzake van het onjuist of onrechtmatig gebruik van (persoons)gegevens door de wederpartij, dan wel door derden die deze gegevens via de wederpartij hebben verkregen.

Lid 14. StageToppers is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van buitengebruikstelling of storing van de site of faciliteiten van een internet provider(s) en/of telecommunicatieaanbieder(s).

Lid 15. StageToppers is niet aansprakelijk voor het weigeren van een banner, bedrijfspresentatie of andere vormen van adverteren via StageToppers, noch voor het verwijderen of beëindigen van advertenties en andere adverteervormen via de site of services. De wederpartij dient StageToppers volledig te vrijwaren tegen alle schaden en kosten, inclusief claims van derden, op grond van het feit dat via StageToppers geplaatste, verspreide of geuite advertenties en andere adverteervormen als inbreukmakend, illegaal, onethisch of aanstootgevend kunnen worden aangemerkt.

Lid 16. Bij het uitvoeren van een opdracht voor de werving en selectie van kandidaten voor een stage/afstudeeropdracht is StageToppers niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij of een derde lijdt als gevolg van het feit dat de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de gestelde eisen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van StageToppers.

Lid 17. Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld, dat wij toch aansprakelijkheid dienen te dragen, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade terzake van het schadegeval, met een maximum van Euro 300,- per schadegeval, of in geval van een opdracht tot werving en selectie van een kandidaat voor een stage/afstudeeropdracht, een maximum van 25% van het tarief dat op de betreffende opdracht door StageToppers gefactureerd kon worden.

Lid 18. Onverminderd enige andere bepaling omtrent tijdige reclamering, vervalt elk eventueel recht op schadevergoeding door StageToppers, indien de wederpartij van StageToppers niet tijdig, binnen drie maanden na het ontstaan van de schade dan wel het bekend worden (of redelijkerwijze bekend kunnen zijn) van de schade ten gevolge van een schadeveroorzakend voorval, een schriftelijke en gemotiveerde klacht terzake heeft ingediend bij StageToppers, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de wederpartij.

Lid 19. Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden slechts, voorzover er geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van StageToppers en/of haar leidinggevend personeel, dan wel in de gevallen waarin uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet mogelijk is op grond van een wettelijke bepaling.
Terug naar boven


20. Tarieven


Lid 1. Voor bemiddeling middels het BETA pakket is opdrachtgever een tarief verschuldigd zoals vermeld op het persoonlijke inloggedeelte op de site.

Lid 2. Voor de overige services zoals beschreven in deze voorwaarden is de opdrachtgever een tarief verschuldigd zoals weergegeven in het persoonlijke inloggedeelte van de site, dan wel zoals specifiek en uitdrukkelijk overeengekomen met StageToppers.
Terug naar boven


21. Betaling


Lid. 1 De opdrachtgever is te allen tijde gehouden alle door StageToppers ingediende facturen te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Lid 2. Alle vermelde dan wel overeengekomen tarieven zijn in Euro's aangegeven, en zijn steeds exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen en/of heffingen (tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen).

Lid 3. StageToppers behoudt zich het recht voor tarieven regelmatig te herzien. Het verschuldigde bedrag dient door de opdrachtgever te worden overgemaakt op:

Rabo 13.26.74.424
t.n.v. StageToppers B.V.
Begijnekade 13
3512 VV Utrecht
o.v.v. debiteur- en factuurnummer

Lid 4. Uitsluitend betalingen aan StageToppers zelf werken bevrijdend. Betalingen van aan StageToppers verschuldigde bedragen aan studenten of anderen of het verstrekken van voorschotten terzake aan studenten of anderen zijn bindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door StageToppers en de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst.

Lid 5. Indien een factuur van StageToppers niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van de wettelijke rente per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

Lid 6. De in het bezit van StageToppers zijnde doordruk of kopie van de door StageToppers verzonden factuur (inclusief een eventueel elektronische kopie van een - al dan niet elektronisch verzonden - factuur) geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

Lid 7. Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, dienen reclames omtrent enige factuur binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij StageToppers te zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

Lid 8. Alle kosten van inning bij niet-tijdige betaling, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten kunnen, zodra ten gevolge van het verzuim van de opdrachtgever tijdig te betalen rechtsbijstand door StageToppers is ingeroepen respectievelijk de vordering door StageToppers ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
Terug naar boven


22. Intellectuele eigendomsrechten


Alle auteursrechten, merkenrechten, handelsnamen, databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op software, de website, de diensten van Stagetoppers, de informatie op de website (met uitzondering van het eventuele auteursrecht op de inhoud van het eigen bedrijfsprofiel en de eigen vacature(s), alsmede van logo's, merken en andere informatie weergegeven op de website, waarvoor de opdrachtgever Stagetoppers bij deze een voortdurend, niet-exclusief gebruiksrecht verstrekt) komen uitsluitend toe aan Stagetoppers en/of haar licentiegevers.
Terug naar boven


23. Strekking Voorwaarden


Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.
Terug naar boven


24. Duur van de overeenkomst, aanpassing


Overeenkomsten met StageToppers worden aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor 1 jaar. 1 maand voordat het contract verloopt wordt contact opgenomen met de opdrachtgevers om hun activiteiten te verlengen of op te schorten. Indien er geen contact wordt opgenomen wordt het contract stilzwijgend verlengt. Opzegging is te allen tijde mogelijk, zowel voor opdrachtgever als voor StageToppers, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Eventuele reeds aan StageToppers verschuldigde en/of door StageToppers gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de toegang tot de website via de toegangsgegevens worden opgeheven.
StageToppers is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website of via e-mail, minimaal 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de wijzigingen, is de opdrachtgever gerechtigd binnen deze 30 dagen dat aan StageToppers te laten weten (door middel van e-mail of schriftelijk), in welk geval de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst met StageToppers per direct op te zeggen. Eventuele reeds aan StageToppers verschuldigde en/of door StageToppers gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar.
Terug naar boven


25. Recht en forumkeuze


Overeenkomsten met StageToppers worden beheerst door het Nederlands recht.
Mochten er uit of samenhangend met de overeenkomst met StageToppers voor het gebruik van de diensten van de website geschillen voortkomen, dan zullen partijen in eerste instantie onderling overleggen alvorens eventueel derden in te schakelen. In tweede aanleg worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam. Deze regeling laat overigens onverlet het recht van iedere partij om een beslissing te vragen in Kort Geding in geval van een spoedeisend belang.
Betreffende partij verklaart hierbij bovenstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden en het privacy statement.
De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van StageToppers en vandaar op te halen; zij worden op verzoek kosteloos toegezonden door de directie van StageToppers.


Drs. N.S. Vissers


Directeur StageToppers BV
Terug naar boven